VI ŚRODKOWOPOLSKI RAJD „ SZLAKIEM BITWY NAD BZURĄ W STULECIE UTWORZENIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 13-15.09.2019 

 

R E G U L A M I N

Organizatorem rajdu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Centralny ŁUK Turystyczny”. Impreza jest dofinansowana ze środków Województwa Łódzkiego.

 

1.CELE RAJDU:

 

∇ Kontynuacja wcześniejszych edycji rowerowych rajdów środkowo polskich organizowanych przez LOT „CŁT” z rozszerzeniem formuły rajdu przez dodanie trasy pieszej i dalsze zacieśnienie relacji między uczestnikami turystycznego spotkania.

∇ Oddanie hołdu pamięci bohaterom Bitwy nad Bzurą oraz cele promowanie setnej rocznicy utworzenia Województwa Łódzkiego.

∇ Przybliżenie biorącym udział w rajdzie tematów związanych z historią, kulturą i środowiskiem przyrodniczym na trasach, przebiegających w północnej części województwa łódzkiego, w szczególności na obszarze działania LOT „CŁT”.

∇ Popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej jako form aktywnego spędzenia wypoczynku, aktywizacji społecznej i integracji środowiskowej.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA​:

 

∇ Rajd przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych turystów pieszych i rowerowych.

∇ Każdy zainteresowany udziałem w VI Środkowopolskim rajdzie „SZLAKIEM BITWY NAD BZURĄ W STULECIE UTWORZENIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zaakceptować na Karcie Uczestnictwa jego postanowienia.

∇ Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora ​ https://centralnyluk.pl/ oraz na profilu fb. ​ https://www.facebook.com/centralny​.

∇ Zgłoszenia na rajd przyjmowane będą poprzez dostarczenie do organizatora wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa. Istnieje możliwość dostarczenia karty do siedziby LOT CŁT w Łęczycy, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 (Centrum Informacji Turystycznej) w godz. 9.00-15.30 od poniedziałku do piątku bądź przesłanie jej drogą mailową na adres: ​ centralnyluk@gmail.com​ .

∇ W tym przypadku oryginał karty należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia imprezy.

∇ Wzór Karty Uczestnictwa stanowi załącznik regulaminu.

∇ Bez prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia uczestnik nie będzie zakwalifikowany do udziału w imprezie.

∇ Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

∇ Uczestnicy trasy rowerowej powinni zapoznać się szczegółowo z punktem 5 regulaminu.

∇ Uczestnicy powinni posiadać dokument tożsamości oraz niezbędną wiedzę dotyczącą poruszania się po drogach publicznych.

∇ Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ekwipunek turystyczny – karimatę lub materac oraz śpiwór do wykorzystania w miejscach noclegowych w warunkach turystycznych (sala na terenie szkoły), odzież turystyczną chroniącą od deszczu i zimna, sprzęt umożliwiający przygotowanie śniadania w miejscu noclegu (kubek, talerz, sztućce). Organizatorzy zapewniają uczestnikom wrzątek, kawę i herbatę.

∇ Uczestników obowiązuje konieczność przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego i P. Pożar., zasad ochrony przyrody, ochrony zabytków, uszanowania Miejsc Pamięci Narodowej, poszanowania cudzej własności, a przede wszystkim zachowania pełnej kultury turystycznej i udzielania wzajemnej pomocy.

UCZESTNICY TRASY ROWEROWEJ ​ powinni mieć do dyspozycji sprawny technicznie rower wyposażony w hamulce, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, prawidłowo działające oświetlenie przednie i wsteczne. Wskazane jest posiadanie kasku i kamizelki odblaskowej lub innych elementów zwiększających widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

 

3.OBOWIĄZKI I ŚWIADCZENIA:

 

∇ Organizatorzy zapewniają: nocleg w warunkach turystycznych(podłoga na sali w szkole – konieczne karimaty i śpiwory), dostęp do sanitariatów i łazienek, wrzątek, herbatę i kawę w miejscach noclegu (śniadania i kolacje), transport bagażu, koszulkę okolicznościową, znaczek rajdowy, ubezpieczenie NNW, wstępy do odwiedzanych obiektów (jeśli takie są przewidziane), materiały krajoznawcze i mapy odwiedzanego terenu, upominki dla zwycięzców konkursu.

∇ Na trasie rowerowej będzie zapewniony, podstawowy serwis rowerowy.

∇ Nad przestrzeganiem prawidłowego przebiegu rajdu o jego oprawą merytoryczną będzie czuwać kadra Przodowników Turystyki Kolarskiej i Pieszej PTTK oraz przewodnicy turystyczni.

 

4. TRASY RAJDOWE

Trasa rowerowa

∇ 1 dzień: Stryków (PKP) – Kębliny – Biała – Modlna – Ozorków – Śliwniki – Solca Wielka ok. 40 km

∇ 2 dzień: Solca Wlk.– Leźnica Wlk. – Bielawy – Leszno – Chorki – Garbalin – Topola Król. – Łęczyca ok.60 km

∇ 3 dzień: Łęczyca – Tum – Zagaj – Balków – Piątek – Bryski – Mętlew – Kwiatkówek – Łęczyca ok. 50 km

∇ Uroczyste podsumowanie, rozdanie nagród i zakończenie Rajdu przewidywane jest w łęczyckim Ratuszu w godzinach 14.00 – 15.00

∇ Podczas rajdu przewidziane jest ognisko ze wspólnym śpiewaniem piosenek turystycznych i pieczeniem kiełbasek, warsztaty, prelekcje, konkursy (m.in. konkurs wiedzy o województwie łódzkim) i inne niespodzianki.

∇ W sobotę uczestnicy rajdu będą mieli niecodzienną możliwość zwiedzenia jednostki wojskowej 1 batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej a w godzinach wieczornych, w Łęczycy wezmą udział w warsztatach artystycznych.

∇ Atrakcji jak zwykle nie zabraknie 🙂

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

 

∇ Dla zachowania miłych wspomnień z imprezy i uniknięcia uszczerbku na zdrowiu Organizatorzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i rozważną jazdę uczestników.

∇ Dopuszcza się korzystanie z dróg publicznych i w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w Kodeksie Drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie.

∇ Rowerzyści poruszają się po prawej stronie jezdni, w odległości 30 – 50 cm od krawędzi drogi. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3 – 5m, a przy zjeździe 15–30m. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, a odległość pomiędzy kolumnami powinna wynosić od 100 do 200 m.

∇ Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać i należy kontrolować prędkość przez płynne hamowanie.

∇ Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne są tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

∇ Każdy manewr na drodze musibyć przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

∇ Podczas jazdy nie wolno wypuszczać kierownicy z rąk, zdejmować stóp z pedałów i wykonywać raptownych ruchów.

∇ Na postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią,na parkingu, łące czy polanie.

∇ Na całej trasie obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia. W rajdzie nie mogą brać udział osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

∇ W przypadkach szczególnych kierownik rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej jazdy w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny aby ją kontynuować.
∇ Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju grupy muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu jezdni

∇ W przypadku niemożliwości naprawy roweru uczestnik jest zabierany przez samochód techniczny do miejsca docelowego.

 

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

∇ Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną oraz materialną oraz deklaruje przestrzeganie przepisów o Ruchu Drogowym i zasad bezpieczeństwa.

∇ Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu oraz za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich.

∇ Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których oni brali udział.

∇ Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Organizator gromadzi dane uczestników tylko do celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim

∇ Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę napublikację ich wizerunków w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie internetowej Organizatora i partnerów rajdu, mediach społecznościowych, w mediach, materiałach promocyjnych, relacjach z imprezy.

∇ Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

U W A G A !!!!

RAJD NIE JEST WYŚCIGIEM, W KTÓRYM ZAWODNICY MAJĄ UZYSKAĆ JAK NAJLEPSZY CZAS. RAJD JEST OKAZJĄ DO TOWARZYSKIEGO SPOTKANIA, NAWIĄZANIA NOWYCH ZNAJOMOŚCI WŚRÓD OSÓB PREFERUJĄCYCH AKTYWNE FORMY SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU ORAZ KONTAKTU Z PRZYRODĄ I NAMACALNĄ HISTORIĄ.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RAJDU MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE ​https://centralnyluk.pl/ LUB W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ŁĘCZYCY (UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA 2 W GODZ. 9:00-15:30).

Zadzwoń do nas

24 721 03 11

Zadzwoń do nas

510 104 937

b

Karta uczestnictwa

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM RAJDU ZOSTANIE DOSTARCZONY E-MAILOWO DO OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W IMPREZIE.

ORGANIZATOR RAJDU I PARTNERZY:

∇  Lokalna Organizacja Turystyczna „Centralny ŁUK Turystyczny”
∇  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ∇ Starostwo Powiatowe w Łęczycy,
∇  Urząd Miejski w Łęczycy,
∇  Gmina Ozorków
∇  Gmina Parzęczew
∇  Lokalna Grupa Działania “PRYM”
∇  Rybacka Lokalna Grupa Działania “Z Ikrą”
∇  JW 4393 – 1 Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej
∇  Klub Wojskowy Leźnica Wielka
∇  KATMAR Sp. z o.o.
∇  Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej
∇  Szkoła Podstawowa nr. 1 w Łęczycy

Środkowopolski Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą zapowiada się wyśmienicie. Zobaczcie także relację z ubiegłorocznego rajdu 🙂 :