Zaproszenie

 

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny”
w imieniu Zarządu ma zaszczyt zaprosić

 

na Walne Zebranie Członków
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny”, które odbędzie się
19 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Krośniewicach, w siedzibie Muzeum imienia Jerzego Dunin Borkowskiego, pl. Wolności 1

PORZĄDEK OBRAD: (projekt)

1. Powitanie gości.
2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie uwag i wniosków do porządku obrad.
5. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LOT CŁT za 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego LOT CŁT za 2018 r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LOT CŁT za 2018 r.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności
Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego LOT
CŁT za rok 2018 r.
13. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi LOT CŁT.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
15. Przedstawienie Planu pracy Lokalnej Organizacji Turystycznej CŁT na rok 2019 r .
16. Dyskusja nad Planem pracy LOT CŁT na rok 2019 – propozycje członków .
17. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy LOT CŁT na rok 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2019 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2018.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków LOT CŁT.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu LOT CŁT
Jacek Ziółkowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „CENTRALNY ŁUK TURYSTYCZNY” ZA ROK 2018

Lokalna Organizacja Turystyczna „Centralny ŁUK Turystyczny” działa jako organizacja turystyczna w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. W skład LOT „Centralnego ŁUKu Turystycznego” wchodzą samorządy lokalne, stowarzyszenia, spółki akcyjne i komunalne, przedsiębiorstwa z branży turystycznej, muzea i osoby fizyczne. Na koniec roku 2017 w skład Centralnego ŁUK-u Turystycznego wchodzili następujący partnerzy:

 1. Miasto ŁęczycA
 2. Miasto Gmina Uniejów
 3. Miasto Gmina Kłodawa
 4. Gmina Grabów
 5. Gmina Świnice Warckie
 6. Gmina Góra św. Małgorzaty
 7. Gmina Piątek
 8. Powiat Łęczycki
 9. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ziemi Łęczyckiej
 10. Stowarzyszenie Solna Dolina w Kłodawie
 11. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie
 12. Muzeum w Łęczycy
 13. Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach
 14. Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Łodzi
 15. Muzeum Wnętrz – Zamek w Oporowie
 16. Kopalnia Soli w Kłodawie S.A.
 17. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów
 18. Wioska Indiańska Tatanka w Solcy Małej
 19. Zajazd Katmar w Sierpowie
 20. Pracownia RobotRobot w Łodzi
 21. Pałac i Stadnina Koni Walewice
 22. Dolina Skrzatów – Konrad Dzięgielewski
 23. Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych

Zgodnie ze Statutem LOT CŁT najwyższa władza spoczywa w rękach członków Organizacji zbierających się w ramach Walnego Zgromadzenia. Rozpatruje ono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmując decyzję w sprawie absolutorium dla Zarządu, zatwierdza budżet i wysokość składek członkowskich. Ostatnie Walne Zebranie Członków odbyło się w Uniejowie 2 marca 2018 r. Po nowym ukonstytuowaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej naszą organizację reprezentują:

Zarząd LOT „CŁT”

 1. Jacek Ziółkowski – Prezes
 2. Katarzyna Brodecka – Wiceprezes
 3. Izabela Nowak – Wiceprezes
 4. Magdalena Raźniak – Członek Zarządu
 5. Julian Szałański – Członek Zarządu
 6. Janusz Jankowski – Członek Zarządu
 7. Marcin Sierakowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna LOT „CŁT” działa w składzie:

 1. Magdalena Bawej – Przewodnicząca
 2. Wioletta Stefaniak – Członek Komisji
 3. Magdalena Frątczak – Członek Komisji
 4. Monika Galankiewicz – Członek Komisji
 5. Jarosław Próchniewicz – Członek Komisji

Opierając się na Regulaminie Zarządu i Komisji Rewizyjnej LOT „CŁT” w roku 2018 zwołane zostały następujące zebrania organów wykonawczych i kontrolnych:

 • 20 kwietnia w „Siedlisku Besiekiery” na którym m.in. zapadły decyzje dotyczące stworzenia nowej strony www. centralnyluk.pl, możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do promocji naszych działań oraz ostateczne uregulowanie kwestii znaku stowarzyszenia z opracowaniem Księgi Znaku. Poruszono temat współpracy z wybranymi Biurami Podróży i opracowania oferty przyjazdowej oraz kwestie współpracy z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu UŁ.

 • 26 czerwca w Urzędzie Miasta w Łęczycy gdzie podjęto decyzję o współpracy z agencjami marketingowymi SowiWeb i ePIK Motion dotyczącą kreowania wizerunku ŁUKu w sieci. Zaprezentowano stan przygotowań do V Jubileuszowego Rajdu Rowerowego po Centralnym Łuku Turystycznym „W stulecie Niepodległości”. Przeanalizowano dostępne projekty dofinansowania w dziedzinie turystyki do wykorzystania w działaniach CŁT

 • 20 września ponownie w Urzędzie Miasta w Łęczycy połączone z przeszkoleniem dotyczącym funkcjonowania nowej strony internetowej. Podjęto temat planowanych materiałów wydawniczych i promocyjnych na sezon 2019. Ustalono również sztandarowe imprezy w regionie objęte wsparciem ze strony ŁUKu. Poruszono temat nowych członków i działań związanych z przystąpieniem do naszej organizacji.

 • 11 grudnia zebranie odbyło się w łęczyckim Ratuszu. Podsumowano działania w kończącym się roku. Przeanalizowano aktualną sytuację po wyborach samorządowych wśród członków stowarzyszenia. W dyskusji zaproponowano opracowanie ofert tematycznych dla seniorów i organizację Study Tour dla stowarzyszeń zrzeszających takie osoby. Podniesiono temat małej rozpoznawalności lokalnej marki Centralny ŁUK Turystyczny i działań, które mogły by zmienić ten stan.

TARGI TURYSTYCZNE I IMPREZY PLENEROWE

 • udział w Targach Tour Salon w Poznaniu w dniach 9 – 11. 02. 2018 r. na stoisku regionalnym wraz z Urzędem Marszałkowskim i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego.

 • udział w Targach Turystycznych „Na Styku Kultur” w Łodzi w dniach 16-18. 03. 2018 r. w ramach stoiska regionalnego u boku m. in. takich partnerów jak Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego czy Stowarzyszeniem Dolina Pilicy.

 • udział członków ŁUKu w Międzynarodowych Targach Turystyki GLOB w Katowicach w dniach 23-25. 03. 2018 r. również w ramach podpisanej umowy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego.

 • w dniach 4-5. O8. 2018 r. na terenie Term Uniejów odbył się specjalny, wakacyjny Mixer Regionalny, gdzie do dyspozycji ŁUKu dostaliśmy stoisko na którym były przeprowadzane przez „Siedlisko Besiekiery” warsztaty plecionkarstwa i wyrobu ozdób papierowych.

 • organizacja zabudowy stoiska LOT CŁT i udział z członkami stowarzyszenia w Mixerze Regionalnym na ulicy Piotrkowskiej w dniu 8. 09. 2018 r. Występ zespołu „Contabile” ze Świnic Warckich na scenie głównej.

 • udział członków ŁUKu w ramach umowy targowej z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego, na stoisku regionalnym w dniach 19-21. 10. 2018 r. w World Travel Show, Międzynarodowych Targach Turystycznych w Nadarzynie.

 

WYDARZENIA, KONFERENCJE, SZKOLENIA, WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZATORAMI

 • udział przedstawicieli Zarządu LOT CŁT 3. 04. 2018 r. w Święcie Palanta w Grabowie. Patronat Honorowy.

 • udział i dofinansowanie III edycji Festynu historyczno-religijnego „TumJest” – odkryj, poczuj, smakuj średniowiecza organizowanej przez parafię NMP i św. Aleksego w Tumie w dniu 1. 05. 2018 r.

 • seminarium z udziałem naszych członków pn. „Informacja Turystyczna źródłem sukcesu Produktu Turystycznego”. Organizowane było w dniu 12. 06. 2018 r. przez ROT WŁ i POT w Plichtowie gmina Nowosolna.

 • XX Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku w Łęczycy w dniach 25 – 26. 08. 2019 r.

 • oprawa medialna (film) i udział w X Turnieju Rycerskim na zamku w Besiekierach organizowanym w dniu 1. 09. 2018 r przez stowarzyszenie Konfraternia Burgus Carpinei i Urząd Gminy w Grabowie.

 • oprawa medialna (film) i udział w V Igrzyskach Gier Dawnych w dniach 5-6. 09. 2018 r. – Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku organizator Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Leśny Witeź”

 • warsztaty teoretyczno-praktyczne „Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna”. Organizowane przez ZG PTTK, Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu w dniach 9 – 11. 1o. 2018 r w Spale.

 • warsztaty turystyczne Województwa Łódzkiego w celu wskazania priorytetów działań na kolejne lata w zakresie rozwoju turystyki w regionie łódzkim, które odbyły się w dniach 15 – 16. 11. 2018 w Kutnie. Organizatorem był Departament Sportu i Turystyki UM w Łodzi.

 • udział przedstawicieli LOT w Wigilii Branży Turystycznej w Hotelu Holiday Inn w Łodzi w grudniu 2018 r.

 

MEDIA i MARKETING

Miniony rok 2018 był okresem zintensyfikowania działań marketingowych i medialnych dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny”. Szczególny nacisk położono na kreowanie wizerunku w sieci oraz oprawę filmową najważniejszych wydarzeń odbywających się pod patronatem LOT „CŁT”.
Powstała nowa strona internetowa Centralnego Łuku Turystycznego: https://centralnyluk.pl/, na której można m.in. zapoznać się z bieżącymi lokalnymi wydarzeniami (prezentowane w postaci artykułów oraz kalendarza imprez), a także informatorem dla turystów z bazą noclegową, gastronomiczną i szlakami turystycznymi.

Oficjalna strona CŁT na Facebooku zyskała w 2018 roku wiele polubień (na dany moment jest ich ponad 900), a publikowane posty wielokrotnie cieszyły się dużą popularnością i zasięgiem.

Wśród nich były m.in. posty promujące:

 • film o najważniejszych atrakcjach miasta Kłodawy wraz z Kłodawską Podziemną Trasą Turystyczną (około 23000 wyświetleń, 485 udostępnień)
 • film prezentujący relację z V Środkowopolskiego Rajdu Rowerowego Szlakiem „w Centrum Polski” (ponad 4000 odbiorców, około 1200 wyświetleń)
 • film – Relacja z XIX Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego, Muzeum w Łęczycy (około 18000 wyświetleń, 578 udostępnień). Film został nagrodzony także w kategorii „Film, multimedia” przez Regionalną Organizację Turystyczną w konkursie „Piękne, bo łódzkie 2018”.
 • Film – relacja z Łęczyckiego Biegu z okazji 100-lecia Niepodległości (około 1300 wyświetleń)
 • film przedstawiający wizualizacje i mapping 3D podczas Pikniku „Architekci Niepodległej” 20.10 w Łęczycy z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości (ponad 14500 odbiorców i około 4500 wyświetleń)
 • film i fotografie z obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości (razem ponad 9000 odbiorców)
 • fotografia Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich z lotu ptaka (ponad 3000 odbiorców)
 • film i fotografie z Rajdu Mikołajkowego w Łęczycy (rekordowy zasięg fotografii z napisem „Wesołych Świąt – ponad 16000 odbiorców)
 • fotografia Grodziska w Tumie koło Łęczycy (ponad 6700 odbiorców) oraz fotografie dronowe Łęczycy (razem około 3000 odbiorców).

Regularna aktywność fanów i odbiorców oficjalnego profilu Centralnego Łuku Turystycznego na Facebooku i Instagramie oraz zwiększająca się ilość czytelników strony internetowej, jest dowodem dużego zainteresowania wydarzeniami i obiektami turystycznymi w naszym regionie.

KONKURSY

 • zgłoszona do konkursu „Na wsi najlepiej”, organizowanego w sierpniu 2018 r przez Polską Organizację Turystyczną „Zagroda Młynarska” w Uniejowie wśród 115 zgłoszonych kandydatów, zakwalifikowała się do grona 12 finalistów. Ostatecznie zajęła 3 miejsce w kategorii „Oferta wypoczynkowa Turystyki Wiejskiej”

 • w ramach I Turystycznych Mistrzostw Blogerów, którego organizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna przez portal narodowy polska.travel Paweł i Kamila Florczak tworzący blog Ready for Boarding przygotowali materiał o zamkach Centralnego Łuku Turystycznego i województwa łódzkiego. W finale uplasowali się w ścisłej czołówce, na trzecim miejscu.

 • w konkursie na najlepsze materiały promujące ofertę lub produkt turystyczny miast i gmin regionu łódzkiego „Piękne, bo Łódzkie” za rok 2018 kapituła wyróżniła film Agencji Marketingowej „SowiWeb”, współpracującej z Centralnym ŁUKiem I miejscem w kategorii film, multimedia za film z XIX Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Łęczycy.

 • w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego konkursu na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku LOT „CŁT” otrzymał dotację w wysokości 8.5 tys. na wykonanie zadania – V Jubileuszowy Środkowopolski Rajd Rowerowy – Szlakiem „W Centrum Polski” na 100 lecie Niepodległości. Odbył się on na trzydniowej trasie: Kutno – Oporów – Żychlin – Orłów – Ktery – Modlna – Łęczyca – Krzepocin – Gostków – Pełczyska – Łęczyca. Brało w nim udział w dniach 06-08. 07. 2018 r. 60 cyklistów z kilku środowisk rowerowych z Polski. Impreza cieszyła się dobrą opinią organizatorską i wielowymiarowym aspektem realizacji zadań. M.in. wszyscy uczestnicy, dzięki współpracy z łęczyckim oddziałem PTTK brali udział w koncercie Festiwalu Piosenki Turystycznej „Nocnik” na łęczyckim zamku.

 

Galeria zdjęć: