Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej w likwidacji

Łęczyca, 02 lipca 2018

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej w likwidacji (nr KRS 0000293380) podaje do wiadomości, że w dniu 29.12.2017 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie (na mocy Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyborze likwidatorów) o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali wyznaczeni: Wojciech Bernasiak i Marcin Sierakowski. Kontakt z likwidatorem – wojciechbernasiak@gmail.com

Wzywa się do zgłaszania ewentualnych roszczeń lub uwag w stosunku do Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2018 na adres mailowy likwidatora Stowarzyszenia.

Jednocześnie informuje się, że Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej w likwidacji nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.