I Wirtualny Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza

 

Uwaga, dobre wiadomości! Zapraszamy do wspólnej zabawy zwłaszcza bractwa rycerskie i grupy rekonstrukcyjne. Jak wiecie, w tym roku w całej Polsce zostało odwołanych wiele imprez, w tym również XXI Międzynarodowy Turniej Rycerski w Łęczycy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zaprezentować swoją grupę wirtualnie. Przyjmijcie wyzwanie prosto z Królewskiego Zamku w Łęczycy i walczcie w  I Wirtualnym Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza. 

Zadanie jest dziecinnie proste, sfilmujecie (nawet amatorsko) swoją grupę, wyślijcie nam krótki filmik na maila: info@muzeumleczyca.pl (oczywiście przy pomocy np. wetransfer czy dropbox).

Regulamin Konkursu

Wirtualny Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy o miecz Króla Kazimierza”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum w Łęczycy (dalej: „Muzeum”).

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 1. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej Muzeum: https:muzeumleczyca.pl

 1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

§2.

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej kultury epoki średniowiecza, np. sztuki walki, rzemiosła, nauki, muzyki, śpiewu, tańca, itp. wśród dzieci i młodzieży.

 2. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie filmu nakręconego według własnego, oryginalnego scenariusza, który w sposób wszechstronny pokaże charakter grupy rekonstruktorskiej, jej specyfikę, odrębność i umiejętności.

§3.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, grupy i bractwa rycerskie specjalizujące się w rekonstrukcjach epoki średniowiecza.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a/ pracownicy Muzeum oraz ich osoby najbliższe,

b/ osoby najbliższe członków komisji konkursowej,

c/ osoby prawne lub fizyczne świadczące usługi na rzecz Konkursu.

§4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

 1. Uczestnik Konkursu może przysłać tylko jedną pracę.

 1. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:

a/ film winien być nakręcony telefonem komórkowym (dopuszczalna kamera) w rozdzielczości 1920 x 1080 , w poziomie, w formacie mp4 lub avi,

b/ czas trwania filmu nie może przekraczać 30 sekund.

c/ dobrze ja film rozpoczyna się ujęciem miecza, który symbolicznie „wyjmowany jest z kamery” oraz kończy ujęciem miecza, „przekazywanego do kamery”; ujęcie to będzie elementem łączącym poszczególne filmy uczestników konkursu.

 1. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest osoba zgłaszająca.

 1. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia zespołowego, nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 1. Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

§5.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Filmy należy nadsyłać do dnia 30 września 2020r. za pośrednictwem wetransfer lub dropbox na adres mailowy: info@muzeumleczyca.pl, opatrzone tytułem: „Wirtualny konkurs”.

 1. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz ewentualnie tytuł filmu.

 1. Do dnia 20 września 2020 roku należy nadesłać pocztą w formie papierowej na adres Muzeum w Łęczycy, ul. Zamkowa 1, 99-100 Łęczyca (decyduje data stempla pocztowego) wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenie autora pracy” stanowiąc Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz „Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu

 1. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brały w nim udziału.

§6.

PRAWA AUTORSKIE I INNE

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich.

 1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Muzeum do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

a/ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;

b/ w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Autor wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych nadesłanej pracy przez Muzeum, a także na wykorzystanie pracy w celach promocyjnych i statutowych Muzeum.

 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Muzeum może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Muzeum.

§7.

NAGRODY

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 1. Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych zostaną przekazane przez Muzeum w odrębnym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej pod adresem: www.muzeumleczyca.pl.

 1. Prace laureatów i innych wybranych uczestników konkursu będą prezentowane podczas wybranych wydarzeń organizowanych przez Muzeum w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej, jak również na stronie www.muzeumleczyca.pl i forach społecznościowych Muzeum.

 1. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane zwycięzcom konkursu przez Muzeum na podany przez laureatów adres.

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 1. Nagroda za zajęcie miejsc od I do III przysługuje w liczbie sztuk 1 za każde zajęte miejsce, niezależnie od liczby osób, które będą uczestniczyły w przygotowaniu pracy.

§8.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W celu oceny prac Muzeum powoła Komisję Konkursową,

 1. Prace zgłoszone do Konkursu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:

a/ zgodność pracy z tematem Konkursu;

b/ oryginalność pomysłu,

c/ wierność rekonstrukcji (np. strojów, rekwizytów, sztuk walki),

d/ scenerię, podkład muzyczny oraz ogólne wrażenie.

 1. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9.

WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 5 października 2020 roku na stronie www.muzeumleczyca.pl

 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Muzeum o wynikach drogą elektroniczną na adres mailowy lub telefonicznie.

 1. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 6 października 2020 roku w Łęczycy.

 1. Muzeum nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród.

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to Muzeum zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mogło zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

 1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Muzeum w Łęczycy ul. Zamkowa 1 99-100 Łęczyca; tel.509 033 181.

§11.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestników Konkursu jest Muzeum w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zamkowa 1. W sprawach dotyczących konkursu, można kontaktować się telefonicznie z Muzeum w Łęczycy nr tel. 509 033 181 lub e-mailem: info@muzeumleczyca.pl;

 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Bartniak. Można się z nią kontaktować poprzez e-mail: mbartniak@muzeumleczyca.pl;

 1. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Muzeum w Łęczycy czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z promocją działalności Muzeum, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO;

 1. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane Muzeum w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

 1. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

a/ umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,

b/ umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

c/ opublikowanie informacji o laureatach,

d/ archiwizację dokumentów.

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

 1. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [2] – przez czas określony w tych przepisach.

 1. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a/ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b/ sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c/ ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d/ wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o kulturze średniowiecza w tym przygotowania materiałów edukacyjnych na potrzeby Muzeum.

 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

________________________________________

1.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO;

2.ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.

Powspominajmy 🙂