Zaproszenie

 

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny”
w imieniu Zarządu ma zaszczyt zaprosić

 

na Walne Zebranie Członków
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny”, które odbędzie się
19 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Krośniewicach, w siedzibie Muzeum imienia Jerzego Dunin Borkowskiego, pl. Wolności 1

PORZĄDEK OBRAD: (projekt)

1. Powitanie gości.
2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie uwag i wniosków do porządku obrad.
5. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LOT CŁT za 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego LOT CŁT za 2018 r.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LOT CŁT za 2018 r.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności
Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego LOT
CŁT za rok 2018 r.
13. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi LOT CŁT.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
15. Przedstawienie Planu pracy Lokalnej Organizacji Turystycznej CŁT na rok 2019 r .
16. Dyskusja nad Planem pracy LOT CŁT na rok 2019 – propozycje członków .
17. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy LOT CŁT na rok 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2019 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2018.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zakończenie Walnego Zebrania Członków LOT CŁT.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu LOT CŁT
Jacek Ziółkowski